czcionka normalna czcionka +1 czcionka +2
Dzisiaj jest niedziela, 20 styczeń   
Wyślij kwiaty Wyślij kwaity
><img src=

Testament 05/09/2008

Testament Testament jest to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.
W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentu reguluje kodeks cywilny, księga czwarta - spadki.
Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy (osoba sporządzająca testament), nie można sporządzać testamentów wspólnych.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament - cały jak i jego poszczególne postanowienia. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (nieubezwłasnowolniona, mająca pełną świadomość, pełnoletnia).

Sporządzenie testamentu może nastąpić w każdym momencie życia i w każdym miejscu jeśli okoliczności tego wymagają. W Polskim prawie rozróżnia się dwie formy testamentu: testamenty zwykłe i szczególne.

Testamenty zwykłe to takie, które są sporządzone własnoręcznie, notarialnie lub poprzez ustne oświadczenie woli- tutaj wymagani są świadkowie, przynajmniej dwóch (kierownik urzędu stanu cywilnego, wójt, burmistrz czy prezydent miasta).

Testamenty szczególne powstają najczęściej w momencie, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie formy zwykłej jest utrudnione, spadkodawca może swoją ostatnią wolę oświadczyć ustnie w obecności dwóch świadków.

Jednak przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach.
Testament jeśli okoliczności tego nie utrudniają powinien być sporządzony w formie pisemnej w całości napisany własnoręcznie i podpisany opatrzony datą. Brak daty nie powoduje jednak nieważności testamentu, ale mogą się pojawić wątpliwości co do zdolności spadkodawcy oraz treści.

Przykładowy Wzór Testamentu:

                                                                                                         Kraków, 19 maja 2008 r.


                                                               Testament


Ja, Zofia Mróz z domu Gala, zamieszkała w Krakowie, ul. Krasińskich 7, na wypadek śmierci sporządzam własnoręcznie ten testament.

Do spadku po mnie powołuję córki: Irenę Borzęta, z domu Mróz, oraz Justynę Mróz, które dziedziczą cały mój majątek w równych częściach.

Polecam im urządzenie pogrzebu i odnowienie rodzinnego grobowca.

                                                                                                      Zofia Mróz
                                                                                               .............................
                                                                                                (własnoręczny podpis)