czcionka normalna czcionka +1 czcionka +2
Dzisiaj jest wtorek, 19 luty   
Wyślij kwiaty Wyślij kwaity
><img src=

Czy każdy może być świadkiem testamentu? 27/06/2016

Czy  każdy może być świadkiem  testamentu?

Wszyscy  wiemy, że  osoba  ciężko  chora,  nie  mogąca  sporządzić  pisemnego ostatniego  wyrażenia  swojej  woli  /testamentu/, może  uczynić  to  w  obecności  świadków.

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: jesteśmy  zadowoleni, bo przy tym fakcie (sporządzeniu testamentu) uczestniczyło np. 6  osób. Następnie sprawa  trafia  do  sądu i  okazuje  się, że  nie  został spełniony  wymóg  wynikający  z  treści  art 952&1 k.c. i  testament  jest  nieważny, gdyż  przepis  powyższy  mówi  o  świadkach, ale  w znaczeniu  prawnym. Świadkowie  Ci  bowiem  muszą spełniać  pewne  kryteria gwarantujące  ważność  testamentu.

Powyższy  przepis  wyróżnia  względną  i  bezwzględną niezdolność  do  bycia  świadkiem  testamentu  ustnego.

 

Kiedy  bezwzględnie  nie  można  być  świadkiem  testamentu  ustnego?

Przy  sporządzaniu  testament nie może uczestniczyć:

  • osoba  nie  posiadająca zdolności  do  czynności  prawnych - jest niewidoma, głucha  lub  niema, lub nie  może (lub nie potrafi) czytać   pisać,
  • nie  władająca  językiem  w  którym  spadkodawca  wyraża  swoją ostatnią wolę,
  • została  prawomocnie  skazana  za  składanie  fałszywych  zeznań.

 

Każda osoba uczestnicząca przy tej czynności, a spełniająca któryś z powyższych warunków, zostaje wyłączona i jeżeli po jej wyłączeniu liczba  świadków jest mniejsza niż trzech to testament  jest  nieważny.

 

Co  rozumiemy  przez  względną  niezdolność  do  bycia  świadkiem? 

Przy  sporządzaniu  testamentu nie może uczestniczyć:

  • osoba,  dla  której  została  przewidziana  jakakolwiek  korzyść  w sporządzanym  ustnym  testamencie,
  • małżonek  tej  osoby,  jej  krewni  lub  powinowaci pierwszego  i  drugiego  stopnia  oraz  osoby  pozostające  z  nią  w  stosunku  przysposobienia.

 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż „wada” ta nie powoduje  zasadniczo nieważności  testamentu  ustnego. 

W  wyrażonej  ostatniej  woli  staje  się nieważne tylko  to  postanowienie,  które  temu  świadkowi  przysparza  korzyści.  Istotnym  natomiast  jest,  gdy  z  treści  testamentu  lub  z okoliczności wynika, że  bez  ww. nieważnego  postanowienia,  spadkodawca  nie  sporządziłby  testamentu  danej  treści (a więc wszystko miało przypaść jednej osobie, a znajduję się ona wśród świadków) W tym przypadku  nieważny  staje  się  cały  testament  -  art 957 &2 k.c.

 

oprac. BP dla HappySenior.pl