czcionka normalna czcionka +1 czcionka +2
Dzisiaj jest wtorek, 19 luty   
Wyślij kwiaty Wyślij kwaity
><img src=

Regulamin

Polityka prywatności - Regulamin.

1.Użytkownik Portalu, w momencie rejestracji w serwisie internetowym www.HappySenior.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora portalu. Dane  

2. Administrator Portalu HappySenior.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Użytkownik Portalu HappySenior.pl ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania. Użytkownik serwisu może w każdej chwili usunąć dane osobowe ze swojego profilu. 

4.Dane osobowe , które przechowujemy przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami polskiego prawa

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

6.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.


7. Administrator Portalu HappySenior.pl uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, i obowiązującymi przepisami prawa.
8.Adresy e-mail i inne dane użytkownika zawarte w bazach danych są udostępniane po podaniu hasła. Możecie je Państwo dowolnie modyfikować. Jeśli nie ma możliwości dostępu do danych wprost, możecie Państwo przeglądać i modyfikować swoje dane za naszym pośrednictwem, pisząc na adres: happysenior.biuro@gmail.com 


9.Zbiorcze statystyki dotyczące odwiedzin serwisu oraz inne informacje związane z portalem, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości działania naszych serwisów. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, osobom lub instytucjom.


ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU HAPPYSENIOR.PL
1.Każdy Użytkownik Portalu HappySenior.pl może mieć tylko i wyłącznie jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

2. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogłyby utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika . Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa.

2.1.Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych kroków prawnych oraz innych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

3.Użytkownik. który zawiera umowę z Administratorem, Portalu HappySenior.pl zobowiązuje się w szczególności do:
1. a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora Portalu HappySenior.pl oraz innych Osób,
2. b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
3. c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
4. d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
5. Użytkownik, umieszczając na Portalu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania w ramach Serwisu www.HappySenior.pl.
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z póżń. zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest także uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.


ZABLOKOWANIE KONTA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.
6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator Portalu HappySenior.pl może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
8. Administrator Portalu HappySenior.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator Portalu HappySenior.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2. Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
4. Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
5. Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
6. Wszelkie pytania oraz wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników portalu www.HappySenior.pl prosimy kierować pod adres:biuro@happysenior.pl.
7. Każdy użytkownik portalu HappySenior, który dodaje ogłoszenia oraz zdjęcia równoznacznie z tym oznajmia, że zapoznał się z Regulaminem portalu i zaakceptował go.Prosimy o dodawanie zdjęć w rozdzielczości: poziome 800x600 pikseli; pionowe 600x800 pikseli.

Zastrzeżenia odpowiedzialności.

Publikacje w serwisie HappySenior.pl związane tematycznie z prawem, finansami i medycyną, a także publikowane przez nas porady mają jedynie charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja HappySenior.pl dokłada wszelkiej staranności, by prezentowane w serwisie artykuły były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże redakcja jak też wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

 

Redakcja Portalu www.HappySenior.pl